Warning: file_get_contents(/wp-content/plugins/themeisle-companion/vendor/codeinwp/themeisle-content-forms/composer.json): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/plugins/themeisle-companion/vendor/codeinwp/themeisle-content-forms/load.php on line 64

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór specjalistów do projektu Bez Granic II – „Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych” finansowanego z Urzędu M. St. Warszawy, realizowanego w okresie od 1.06.2017 do 31.12.2019 roku przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizacja projektu wynika z diagnozy potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną wskazującej wzrastający poziom zagrożeń szkodliwym używaniem alkoholu, uzależnieniem od niego i współuzależnieniem. Ma na celu wypracowanie i upowszechnienie skutecznych metod profesjonalnej pomocy tej grupie osób w środowisku specjalistów zajmujących się edukacją, rehabilitacją i leczeniem. Obecnie rozpoczynamy drugą turę projektu, w związku z czym:

Poszukujemy specjalistów terapii uzależnień którzy:

1. Wezmą udział w szkoleniu prowadzonym przez wykwalifikowaną kadrę Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w zakresie specyfiki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami psychicznymi.

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej specyfiki i rodzajów niepełnosprawności oraz metodyki pracy z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną. Nabyta wiedza będzie niezbędna do prowadzenia warsztatów edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz konsultacji indywidualnych dla tej grupy beneficjentów w kolejnym etapie projektu. W dalszej perspektywie przygotuje specjalistów do prowadzenia terapii osób z tymi niepełnosprawnościami wykazujących cechy szkodliwego picia lub uzależnienia od alkoholu.

2. Poprowadzą – wspólnie ze specjalistami zajmującymi się rehabilitacją tej grupy osób – warsztaty edukacyjne z obszaru profilaktyki uzależnień. Warunkiem realizacji tej formy będzie wcześniejszy udział w szkoleniu z zakresu specyfiki pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
Celem warsztatów edukacyjnych, prowadzonych przez specjalistów terapii uzależnień jest przekazanie niezbędnej wiedzy beneficjentom projektu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz kształtowanie umiejętności psychospołecznych i osobistych.

3. Wezmą udział w konsultacjach indywidualnych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
o Celem działania jest perspektywiczna kwalifikacja do pracy terapeutycznej po zakończeniu projektu.

4. Będą uczestniczyć w 2 podsumowujących spotkaniach (6 godzinnych) dla realizatorów – specjalistów ds. uzależnień oraz ds. rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń, wypracowanie metod terapii i wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością
intelektualną wykazujących problemowe spożywanie alkoholu lub uzależnienie/współuzależnienie.

5. Wezmą konsultacyjny udział w opracowaniu poradnika upowszechniającego nowatorskie metody pracy w zakresie profilaktyki uzależnień w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną.

6. Będą uczestniczyć w seminarium podsumowującym realizację projektu.

Dodatkowe informacje o udziale w projekcie:

• Opisane działania rozpoczną się 1.09.2018 i będą trwały do 30.06.2019.

 Szkolenia w zakresie specyfiki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną będą odbywały w soboty (2 soboty w miesiącu, 5 spotkań po 6 godzin) w okresie od 1.09.2017 r. do 31.12.2017r.

 Warsztaty edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień prowadzone przez specjalistów terapii uzależnień będą odbywały się w soboty, również średnio 2 w miesiącu, w okresie od 1.01.2019 roku do 31.03.2019.
Tematyka oraz program warsztatów zostanie ustalony wspólnie ze specjalistami terapii uzależnień w terminie późniejszym.

 Spotkania indywidualne z beneficjentami projektu w wymiarze śr. 3h/os. (dla 24 osób) w okresie od 1.04.2019 roku do 30.06.2019r.

Terminy spotkań indywidualnych z beneficjentami będą ustalane indywidualnie ze specjalistami terapii uzależnień.

• Szkolenia, warsztaty edukacyjne oraz spotkania indywidualne będą odbywały się na terenie Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy” Stowarzyszenia Otwarte Drzwi przy Al. Prymasa Tysiąclecia 145/149 w Warszawie.

• Podczas spotkania podsumowującego (lipiec 2018) specjaliści terapii uzależnień otrzymają Certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu z zakresu specyfiki pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz potwierdzające prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień dla tej grupy osób.
• Specjaliści terapii uzależnień za prowadzenie warsztatów edukacyjnych otrzymają wynagrodzenie w wysokości 80 zł za brutto za godzinę.

• Specjaliści terapii uzależnień, którzy zgłoszą się do udziału w projekcie zobowiązują się do wzięcia udziału zarówno w szkoleniach, jak i prowadzeniu warsztatów oraz spotkaniach indywidualnych.

• Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail bezgranic@otwartedrzwi.pl do 30 września 2017 roku. Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać: Marek Zaboklicki (koordynator projektu) 664-168-179. e-mail: m.zaboklicki@otwartedrzwi.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

karta zgłoszeniowa do udziału w projekcie

ogloszenie rekrutacyjne do projektu Bez Granic na 2018 rok

Facebook