Warning: file_get_contents(/wp-content/plugins/themeisle-companion/vendor/codeinwp/themeisle-content-forms/composer.json): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/plugins/themeisle-companion/vendor/codeinwp/themeisle-content-forms/load.php on line 64

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi od 1995 r. zajmuje się tworzeniem warunków do rozwoju oraz uzyskiwania niezależności życiowej wśród i wspólnie z różnymi grupami marginalizowanymi społecznie (w tym głównie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną). Prowadzimy 7 placówek/centrów specjalistycznych dla osób z niepełnosprawnościami. Jesteśmy przez środowisko profesjonalistów zajmujących się rehabilitacją i terapią osób z niepełnosprawnością (szczególnie intelektualną) traktowani jako eksperci w tej dziedzinie, wciąż występując z innowacyjnymi propozycjami dotyczącymi rozwoju systemu wsparcia w Polsce. Z naszego systematycznego wsparcia korzysta aktualnie ponad 500 osób z niepełnosprawnością.

Projekt „Bez Granic II” realizowany będzie przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi oraz pod patronatem Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest on odpowiedzią na zidentyfikowaną pilną potrzebę skierowania odpowiednio przygotowanych działań profilaktycznych do dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które ze względu na specyfikę swojej niepełnosprawności nie mogą skorzystać z ogólnodostępnej miejskiej oferty profilaktyki i lecznictwa otwartego. Realizacja niniejszego projektu ma umożliwić rozwój idei maksymalizacji samodzielności i niezależności życiowej osób z niepełnosprawnościami oraz równego dostępu do systemu usług i świadczeń. Projekt jest równocześnie wynikiem systematycznej ewaluacji naszych działań.

Konieczność realizacji projektu BEZ GRANIC II wynika z następujących potrzeb (problemów):
–  narastająca liczba osób z niepełnosprawnościami (szczególnie intelektualną lekkiego stopnia oraz problemami natury psychicznej) prezentująca problemy z obszaru szkodliwego używania, nadużywania i uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych prowadzące do popadania w spiralę kolejnego wykluczenia oraz degradacji społecznej i życiowej;
–  niewystarczającego dostępu osób z niepełnosprawnościami (szczególnie intelektualną i psychiczną) do miejskiej oferty profilaktyki i lecznictwa otwartego;
–  braku oferty wsparciowej i dla osób z niepełnosprawnościami doświadczających problemów szkodliwego używania alkoholu, uzależnienia i/lub współuzależnienia;
– braku wykwalifikowanej kadry łączącej wiedzę dot. profilaktyki uzależnień z kompetencjami związanymi z
realizowaniem działań na rzecz i we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami (szczególnie intelektualną i w obszarze problemów psychicznych);
–  wykluczenia społecznego wśród osób z niepełnosprawnościami (szczególnie intelektualną i psychiczną).

13900278_1165943736801313_8110862952630928040_n

„Bez Granic II” stanowi kontynuację projektu pilotażowego realizowanego w 2016 r. i oparty jest o ponad 20 – letnie doświadczenia Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w realizacji działań (również w obszarze profilaktyki) z osobami z niepełnosprawnościami. Nadrzędnym celem projektu jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami ( szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami psychicznymi) zagrożonych nadużywaniem alkoholu, uzależnieniem od niego lub innych substancji psychoaktywnych oraz współuzależnionych – poprzez prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień dostosowanych do możliwości psychospołecznych, osobistych i poznawczych osób z niepełnosprawnościami.

Celami szczegółowymi są natomiast:
1. Przygotowanie dorosłych osób z niepełnosprawnościami (szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną i
doświadczających innych problemów psychicznych – w tym w zakresie emocji i zachowania) – mieszkańców m.st. Warszawy do maksymalnie samodzielnego i bezpiecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, adekwatnie do posiadanych przez poszczególnych beneficjentów potencjałów, z wykorzystaniem wiedzy i możliwości nabytych w trakcie projektu pilotażowego;
2.Podniesienie wiedzy i umiejętności specjalistów terapii uzależnień w kontekście specyfiki pracy z osobami z
niepełnosprawnościami, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną i doświadczających innych problemów psychicznych, co w przyszłości zaowocuje zwiększeniem ilości specjalistów przygotowanych do pracy z tą grupą odbiorców;
3. Edukacja młodzieży szkół specjalnych i integracyjnych – poprzez dzielenie się przez beneficjentów projektu z
niepełnosprawnością wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas warsztatów. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami wspólnie z trenerami wspierającymi, będą miały szanse wystąpić wobec środowiska kolegów w roli edukatorów i łamać stereotypy na temat niepełnosprawności i roli osób nią dotkniętych w społecznościach poprzez aktywny udział w warsztatach integracyjno – profilaktycznych i wypowiadanie się na ważny dla środowiska temat.

Jak przebiegał „Bez Granic” 2016 można zobaczyć między innymi na stronie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością PARTNERZY, w którym realizowana była I edycja oraz na Facebooku projektu.

Facebook